Privacybeleid

Privacy beleid Jeffconnects

Jeff Connects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jeffconnects.nl

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Jeffconnects acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren ieders privacy. Bedoelde gegevens worden door Jeff Connects verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Toestemming

De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een klant verleende opdracht of informatieaanvraag zullen slechts de cruciale gegevens worden bewaard en/of worden verwerkt als onderdeel uit te maken van de overeenkomst tussen u en Jeff Connects.

Inzage, correctie en verwijderen

De klant heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de klant het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn.

Als een klant zijn gegevens wilt inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan hij contact opnemen via info@jeffconnects.nl

Jeff Connects kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- uw voor-en achternaam

- uw adresgegevens

- uw telefoonnummer en e-mailadres

- uw bankrekeningen (mits de opdracht tegen betaling overeen is gekomen)

Let op: de hierboven genoemde persoonsgegevens zijn niet uitputtend.

De betreffende gegevens heeft Jeff Connects nodig om een goede invulling te kunnen geven aan de dienstverlening. Zo kan dit worden gebruikt om bijvoorbeeld wijn of koekjes te leveren, wijnreizen te verzorgen, een proeverij/evenementen te organiseren voor de klant en wijnbestellingen aan te nemen. Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is; althans daar zal naar gestreefd worden (omdat het moment, dat de noodzaak vervalt, niet altijd eenvoudig zal zijn te bepalen).

Beveiliging

Jeff Connects heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden klanten, potentiële klanten of andere bezoekers aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden alvorens van onze website gebruik te maken.

Berichten, die per e-mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Jeff Connects kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Jeff Connects geeft persoonsgegevens uitsluitend door aan derden wanneer dat in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is. Gedacht kan worden aan bedrijven of instellingen waarmee samenwerking noodzakelijk is, om uw opdracht tot volledigheid te bewerkstelligen zoals een zelfstandige chef kok die mee werkt aan het evenement.

Sociale netwerken

Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder - zonder uitputtend te kunnen zijn - LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.

De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Wij hebben geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor klanten of andere bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Google Analytics (website analytics);